• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

ایزو 31000

 

مقدمه:

سازمان جهانی ا09 و با شماره ISO 31000 منتشر کرد که در مورد هر نوع ریسکی با انواع پیامدهای مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می گیرد.این استاندارد راهنمایی هایی را جهت انتخاب و بکارگیری تکینکهای سیستماتیک ارزیابی ریسک ارائه میکند.

مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک فرآیند سیستماتیک در شناسایی،تجزیه وتحلیل و واکنش به ریسکهاست که به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و کمینه کردن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای ناگوار پیاده سازی میشود.

فرآیندهای شش گانه مدیریت ریسک:

برنامه ریزی مدیریت ریسک

شناسایی ریسک

تجزیه و تحلیل کیفی ریسک

تجزیه و تحلیل کمی ریسک

برنامه ریزی واکنش به ریسک

پیگیری و کنترل ریسک

هدف از پیاده سازی:

هماهنگ کردن فرآیندهای مدیریت ریسک در سازمانها

شناسایی ریسکهای منفی یا تهدیدها و ریسکهای مثبت یا فرصتها

دامنه کاربرد:

این استاندارد برای کلیه شرکتها،سازمانها و ارگانهای مختلف با هر اندازه وسعت کاربرد دارد.

مزایای پیاده سازی:

شناسایی ریسکها  اثرات مثبت و منفی آن بر سازمان

تعریف احتمال و شدت ریسک

کاهش احتمال وقوع ریسکهای منفی وافزایش احتمال وقوع ریکسهای مثبت

کاهش شدت تاثیر ریسکهای منفی و افزایش شدت تاثیر ریسکهای مثبت

طبقه بندی ریسکها

ایجاد استراتژیهای مربوط به اجتناب از ریسکهای منفی یا تهدیدها

ایجاد استراتژیهای مربوط به بهره برداری از ریسکهای مثبت یا فرصتها

پایش و کنترل ریسکها

سنجش فنی عملکرد در مقابل ریسکها

ارزیابی مجدد ریسکها

ایجاد استراتژی پاسخهای احتیاطی بهریسکها

ایجاد قالبهای گزارش دهی